Koshi KawachiI semi della coltura manga germinano nelle opere di Koshi Kawachi.

Fonte: Koshi Kawachi